TASDİX WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

1. www.tasdix.com adresindeki bu web sitesini (kısaca "TASDİX" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "TASDİX"i kullanmaktan ve/veya ziyaret etmekten vazgeçiniz; "TASDİX"i kullandığınız ve/veya ziyaret ettiğiniz takdirde bu koşulları kabul ettiğiniz varsayılacaktır. TASDİX Web Sitesi Kullanım Koşulları "TASDİX"te ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır.

2. "TASDİX" web sitesinde yer alan veya alacak olan tüm bilgi, içerik ve kullanma koşullarını istediği zaman dilediği şekilde değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "TASDİX"'te yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "TASDİX" tarafından kullanım koşullarında bu şekilde yapılan her değişikliği "TASDİX" hizmetlerinden yararlanan ve "TASDİX"e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi (kısaca "KULLANICI" olarak anılacaktır) önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Söz konusu değişikliklerden dolayı kullanıcılar ve web sitesini ziyaret eden kişiler "TASDİX"i herhangi bir şekilde sorumlu tutamazlar.

3. "KULLANICI"lar yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "TASDİX" üzerinde işlem yapabilirler ve kullanabilirler. "KULLANICI"ların, "TASDİX" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. "KULLANICI", üçüncü şahısların haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "TASDİX"e açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "TASDİX"e açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "TASDİX" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.

4. "KULLANICI"lar, "TASDİX" aracılığıyla, "TASDİX"in ve diğer üçüncü kişilerin aleyhine herhangi bir faaliyette bulunmayacaklardır. "KULLANICI"ların "TASDİX" üzerinden, işbu "Site Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "TASDİX"in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5. "TASDİX"te, üçüncü kişilere ait başka web sitelerine, içeriklere ve dosyalara link verilebilir. Bu link'ler sadece bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla yer almakta olup; ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "TASDİX"te bulunan linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "TASDİX"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6. "TASDİX"te, sunulan hizmetler ve içerikler, "KULLANICI"lara herhangi bir bildirimde bulunmadan ve süre belirlenmeden her zaman değiştirebilir veya "KULLANICI" tarafından girilen bilgi ve içeriğin değiştirilmesi istenebilir. "KULLANICI" "TASDİX" tarafından belirlenen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerini, zamanında yerine getirmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, "TASDİX"i sorumlu tutamaz; hukuki ve cezai sorumluluk tamamen "KULLANICI"ya aittir.

7. "TASDİX"te, "KULLANICI"lar ve diğer üçüncü kişiler tarafından sağlanan içeriklerden dolayı "TASDİX"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir "KULLANICI" veya üçüncü kişi tarafından sağlanan içeriğin gerçekliği ve yasalara uygunluğu, tamamen söz konusu "KULLANICI" ve üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "TASDİX", "KULLANICI" ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (“E-Güven”) ile akdetmiş olduğu Üyelik Sözleşmesi uyarınca TASDIX ürününü (“Uygulama”) kullanan Üyeler tarafından E-Güven ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Üyeler tarafından E-Güven’e iletilen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır.

E-Güven, Üye tarafından üyelik girişi esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

• Ad-soyad
• TC Kimlik No
• Telefon numarası
• Açık Adres
• Meslek
• Mail adresi

E-Güven, Şirket ve Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. Uygulama üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla aşağıdaki veriler toplanmaktadır.

• Tarayıcı Türü
• IP
• İşletim Sistemi
• Sisteme Girişler
• Görüntüleme Süresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

E-Güven, Üye tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydının gerçekleştirilmesi ile bunu takiben Üye’ye taahhüt edilen hizmetlerin sağlanması amacı ile kullanacaktır. E-Güven ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda Üye’ye gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Söz konusu kişisel veriler, Üye ile temas kurmak veya Üye’nin Uygulama’daki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, Üye’nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Üye’nin ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler E-Güven ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Üye ile iletişime geçilebilecektir.

E-Güven ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Üye’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Uygulama Kullanım Sözleşmesi de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Üye’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Üye’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, E-Güven’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

E-Güven, Şirket ve Kullanıcılar’ın Uygulama’yı kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Uygulama’nın, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

E-Güven, Üye’ye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Üye’ye karşı taahhüt ettiği edimlerin ifası, Üye deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Üye’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımı tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Üye, E-Güven’e başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Üye, yukarıda belirtilen taleplerini Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18 K:5 34742 Kozyatağı / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilecektir. E-Güven, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Üye, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Üye’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde E-Güven’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Üye, kişisel verisinin E-Güven tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde E-Güven’in kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

E-Güven, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,
• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,
• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, ve
• kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

E-Güven, Üyeler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Uygulama üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, E-Güven uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

E-Güven, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Üye’ye herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.