TASDiX ÜYELiK SÖZLEŞMESi

1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası,) oluşan işbu TASDİX Üye Sözleşmesi (Hepsi birlikte "Sözleşme" olarak anılacaktır), Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (Bundan böyle kısaca "TASDİX" olarak anılacaktır) ile TASDİX sitesine işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2.TANIMLAR Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı "ESHS": 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yetkileri ve sorumlulukları tanımlanmış, Telekomünikasyon Kurumu'na gerekli bildirimde bulunarak ilgili denetim süreçlerini tamamlamış Türkiye içerisinde elektronik imza ve zaman damgası hizmetlerini sağlamaya yetkili kurumu; (İşbu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerde elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.'dir) Kontör: Tasdix Zaman Damgası Hizmetinden faydalanılması için Site'den veya TASDİX'in anlaşmalı kurumlarından belirli bedel karşılığı temin edilebilen birimi; Kurumsal Üye: Sisteme Erişim Araçlarını kullanarak kendi altında Üye tanımlayabilen Üye; Mobil İmza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında mobil şebekeler üzerinden yaratılan güvenli elektronik imza Site: www.tasdix.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları; Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve TASDİX Hizmetleri'ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. yalnızca Üye tarafından bilinen bilgileri; TASDİX Hizmetleri "Kısaca Hizmet(ler)": Site içerisinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla TASDİX tarafından ortaya konulan uygulamaları; TASDİX Zaman Damgası Hizmeti: Üye'nin Yazılım kullanarak, çevrimiçi ortamda, kontör karşılığı zaman damgası bilgisi talep etmesi, TASDİX tarafından kendisine ilgili asıl veriye ait zaman damgası bilgisinin gönderilmesi ve Üye'nin Yazılım'ı kullanarak zaman damgası bilgisi verilerini doğrulaması esaslarına dayanan Hizmet'i Tasdix Mobil İmzalı Zaman Damgası Hizmeti: Tasdix Zaman Damgası Hizmeti'nin, Üye tarafından mobil elektronik imza atılması suretiyle gerçekleştirilen Hizmeti Üye(ler): Site'ye TASDİX tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve TASDİX tarafından üyeliği onaylanan, Site'de sunulan Hizmetler'den işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişi(ler)i; Üye Hesabı Yönetim Sayfası: Üye'nin yalnızca Sisteme Erişim Araçları'nı kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel web sayfasını;

Yazılım: Tasdix Zaman Damgası Hizmeti'nin ve TASDİX Mobil İmzalı Zaman Damgası Hizmeti'nin kullanılabilmesi için Üye tarafından Site'den indirilebilen, zaman damgası bilgisi alma ve zaman damgası bilgisi doğrulama, mobil imza talebi yollama işlevlerini yerine getiren yazılımı. Zaman Damgası Bilgisi: Tasdix Zaman Damgası Hizmeti kapsamında, bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı; ifade etmektedir.

3. Sözleşme'nin Konusu ve Kapsamı İşbu Sözleşme'nin konusu, Üye'ye yönelik olarak TASDİX tarafından Site'de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler'in, bu Hizmetler'den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme'nin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin TASDİX tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin TASDİX tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları a) Site'nin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen kişinin Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve TASDİX tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme'de tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. b) Site'ye TASDİX tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Üye'nin işbu sözleşmenin 5.1 maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya belirtilen şartlara uymaması halinde, TASDİX Üye'yi süresiz veya geçici olarak Üye'likten uzaklaştırabilir. Geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetler'den faydalanırken ve Site'deki Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. b) Üye, TASDİX'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üyeler'e ait TASDİX'in elinde bulunan bilgileri (kullanıcı bilgileri, TASDİX işlemleri, v.b.) resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. c) Üye'nin, TASDİX tarafından sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları'nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye'nin, Sisteme Giriş Araçları'nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye'nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan TASDİX'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. d) Üye, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. TASDİX, Üye tarafından TASDİX'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. e) Üye, Sisteme Erişim Araçları kullanılarak site üzerinden veya Yazılım aracılığıyla yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve tahhüt eder. Üye'nin kendisi için oluşturulmuş Sisteme Erişim Araçları'nı veya Üye Hesabı Yönetim Sayfası'nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; TASDİX'in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme'yi feshetme ve Üye'nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.. Üyeler, TASDİX'in yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme'yi veya bu Sözleşme'nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. f) TASDİX'in sunduğu Hizmetler'den yararlananlar, Üyeler ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyeler'in, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, TASDİX ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile TASDİX ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir Üyeler'in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri TASDİX ve TASDİX Hizmetler'i ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TASDİX doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. g) Site'de ve Site üzerinden link verilen internet sitelerinde, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden olayı TASDİX'in, TASDİX çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. TASDİX, Üye'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. h) Üye ve TASDİX birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Üye ve TASDİX tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. i) TASDİX'in izni dışında, Üye'lerin, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır. j) Üye'ler işbu sözleşme kapsamında ve Site üzerinden üçüncü kişilere gönderecekleri elektronik posta ve forum mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta ve mesajlaşma iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak TASDİX'e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep'in TASDİX tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Üye'nin TASDİX'in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu TASDİX'in herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın TASDİX tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle TASDİX'in işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh etme, Üye'liği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda Üye'lik sıfatına haiz olarak kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan TASDİX lehine sarfinizar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.5. TASDİX'in Hak ve Yükümlülükleri a) Üye, Site'ye verdiği bilgilere ilişkin olarak TASDİX'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. TASDİX tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde TASDİX tarafından yapılabilir. TASDİX tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye'ye aittir. b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca TASDİX tarafından TASDİX kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TASDİX'in herhangi bir sorumluluğu yoktur. c) TASDİX, Site'de yer alan Üye bilgilerini veya Üyeler'in açıkladığı diğer bilgileri Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. d) TASDİX, Site'nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; TASDİX bu mesaj ve içeriği giren Üye'nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Site'nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle mesaj ve içeriklerinin erişimden kaldırılması ve üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. e) TASDİX, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. TASDİX tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar TASDİX tarafından ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur.

6. Hizmetler TASDİX Site'de, işbu Sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen Hizmetler'i Üyeler'e sağlayacaktır. TASDİX tarafından verilen Hizmetler'in temelinde Üye'nin talebi doğrultusunda ve kontör karşılığında zaman damgası hizmetlerinin sağlanması, zaman damgası bilgisinin Üye'ye iletilmesi ve zaman damgası bilgisinin doğrulanması bulunmaktadır.

6.1. TASDİX Zaman Damgası Hizmeti a) TASDİX, Üye'lere kontör karşılığında, Üye'nin çevrimiçi ortamda bulunması ve Yazılım kullanması halinde, Üye'nin talebiyle TASDİX Zaman Damgası Hizmeti'ni sağlayacaktır. b) Üye, TASDİX Zaman Damgası Hizmeti'ni ve zaman damgası bilgisi taleplerini, Sisteme Erişim Araçları'nı kullanarak bildirecektir. Üye'nin kendisine ait Sisteme Erişim Araçları kullanılarak yapılan TASDİX Zaman Damgası Hizmeti ve zaman damgası bilgisi talepleri, Üye tarafından yapılmış kabul edilir ve söz konusu hizmete karşılık Üye'nin kontörleri azaltılır. Üye, işbu madde içerisinde belirtilen yöntemle harcanan kontörlerin, kendisinin bilgisi ve iradesi dahilinde harcandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu madde içerisinde belirlenen hallerde, kendi bilgisi ve yetkisi dışında kontör harcandığı iddiasıyla, TASDİX'den herhangi zarar ziyan talebinde bulunamaz. c) Kurumsal Üye'nin Sisteme Erişim Araçları'nı kullanarak kendi altında Üye tanımlaması halinde, bu Üye'nin işbu sözleşmenin 6.1.b maddesinde belirtilen yöntemle ilettiği TASDİX Zaman Damgası Hizmeti talepleri, kendisini tanımlayan Kurumsal Üye'nin hesabındaki kontörlerden karşılanacaktır. Kurumsal Üye, kendi altında tanımlanan Üye'lerin işbu madde içerisinde belirtilen yöntemle harcanan kontörlerin, kendisinin bilgisi ve iradesi dahilinde harcandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurumsal Üye, işbu madde içerisinde belirlenen hallerde, kendi bilgisi ve yetkisi dışında kontör harcandığı iddiasıyla, TASDİX'den herhangi zarar ziyan talebinde bulunamaz. d) Yazılım, zaman damgası bilgisi talep edilen asıl veriyi ve bu veriye ilişkin zaman damgası bilgisini, Üye'nin sabit diskinde özel bir klasör içerisinde saklamaktadır. Üye bu klasör içerisindeki asıl verilerini ve bu verilere ait zaman damgası bilgisi verilerini kesinlikle değiştirmeyecek ve silmeyecektir. Üye'nin söz konusu dosyalar üzerinde değişiklik yapması veya silmesi halinde, Yazılım zaman damgası bilgisi doğrulama işlevini gerçekleştiremeyecektir. Üye'nin zaman damgası bilgisi verilerini ve asıl verilerini silmesi veya değiştirmesi sebebiyle, Yazılım'ın zaman damgası bilgisi doğrulama işlevini gerçekleştirememesi halinde Üye TASDİX'den hiçbir şekilde herhangi bir zarar veya ziyan talebinde bulunamayacaktır. e) Zaman damgası bilgisi talep edilen verilerin asılları kesinlikle TASDİX'e iletilmemektedir. Bu sebeple Üye, hiçbir şekilde zaman damgası bilgisi talep ettiği verinin TASDİX tarafından bilindiğini, TASDİX'in eline geçtiğini veya TASDİX'in söz konusu veriyi üçüncü bir kişiye verdiğini iddia etmeyecektir. f) Üye bilgisayarındaki zaman damgası bilgisi verilerini ve bu zaman damgası bilgisine ait asıl verileri belirli aralıklarla yedeklemek ve başka medya taşıyıcılara alarak saklamak zorundadır. TASDİX, zaman damgası bilgisi talep edilen verilerin asıllarını kesinlikle elde etmediği için hiçbir şekilde Üye'den talep gelmesi halinde zaman damgası bilgisi talep edilen verilerin asıllarını Üye'ye veya üçüncü bir kuruma veremez. g) Telekomünikasyon altyapısından kaynaklanana arızalar ve gecikmeler, internet üzerindeki arızalar, Üye'nin bilgisayarından ve çevre birimlerinden kaynaklanan arızalar sebebiyle zaman damgası bilgisi verisinin Üye'ye geç ulaştırılması veya hiç ulaştırılamaması durumunda TASDİX'in bu durumdan kaynaklanan hiçbir sorumluluğu bulunmayacağı gibi bu durumlarda zaman damgası bilgisi talebi için harcanan kontörlerde geri iade edilmez.

6.2. TASDİX Mobil İmzalı Zaman Damgası Hizmeti a) TASDİX Mobil İmzalı Zaman Damgası Hizmeti'nde; işbu madde içerisinde yer alan hükümlerin yanı sıra, işbu sözleşmenin 6.1 maddesinde belirtilen TASDİX Zaman Damgası Hizmeti için belirlenen hükümler de uygulanacaktır. b) Üye'nin, TASDİX Mobil İmzalı Zaman Damgası Hizmeti'ni kullanabilmesi için TASDİX tarafından anlaşılan ve Site'de belirtilen GSM operatörlerinden en azından birinden mobil elektronik imza hizmeti alması; Üye'nin nitelikli elektronik sertifikasının geçerli olması, mobil elektronik imzalama işlemi ile ilgili GSM operatörü tarafından belirlenen tüm uygulama ve süreçleri başarı ile yerine getirmesi gereklidir. c) TASDİX Mobil İmzalı Zaman Damgası Hizmeti'nin kullanabilmesi için Üye'nin abone olduğu mobil elektronik imza servisinsin sorunsuz bir şekilde çalışması gereklidir. Üye'nin mobil elektronik imza servisinden, Üye'nin hizmet aldığı GSM operatöründen ve Üye'nin nitelikli elektronik sertifikasını yayınlayan elektronik sertifika hizmet sağlayıcıdan kaynaklanan durumlarda TASDİX Mobil İmzalı Zaman Damgası Hizmeti'nin sağlanamamasından kesinlikle TASDİX sorumlu değildir. d) TASDİX Mobil İmzalı Zaman Damgası Hizmeti'nin kullanılabilmesi için Üye tarafından alınması gereken mobil elektronik imza hizmetine ait ücretler işbu sözleşmenin kapsamı dışında olup ilgili GSM firması ve Üye arasındaki ilişkiye tabidir.

7. Gizlilik Politikası TASDİX, Site'de Üyeler'le ilgili bilgileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin EK-1 bölümünde yer alan ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. TASDİX Üyeler'e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. Diğer Hükümler 8.1. Fikri Mülkiyet Hakları a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (TASDİX'in telif haklarına tabi çalışmalar) TASDİX'e ait ve/veya TASDİX tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler'i, TASDİX bilgilerini ve TASDİX'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler'e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TASDİX'ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler TASDİX'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. b) TASDİX'in; TASDİX Hizmetleri, TASDİX bilgileri, TASDİX telif haklarına tabi çalışmaları, TASDİX ticari markaları, TASDİX ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri TASDİX, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üye'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TASDİX işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TASDİX için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TASDİX'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, TASDİX'in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla TASDİX'in makul kontrolü haricinde gelişen ve TASDİX'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. TASDİX Kayıtlarının Geçerliliği Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda TASDİX'in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, TASDİX'i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Yürürlülük İşbu Sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.